Reprezentowanie przed organami podatkowymi

Zastępowanie strony przed organami administracji podatkowej przez profesjonalnego pełnomocnika ma na celu zapewnienie właściwego toku postępowania oraz obronę i ochronę jej interesu w trakcie prowadzonego postępowania. W przypadku zlecenia Radcy Prawnemu Krzysztofowi Majsnerowskiem prowadzenia sprawy w jej zakres wchodzi występowanie w imieniu Klienta przed właściwym do załatwienia sprawy administracyjnej organem administracji podatkowej pierwszej i drugiej instancji, w przypadku konieczności także przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Bogate doświadczenie zdobyte w trakcie orzekania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie sprawia, że w trakcie prowadzonego postępowania strona reprezentowana jest przed organem administracji podatkowej w pełni profesjonalnie przy zastosowaniu wszelkich niezbędnych środków prowadzących do obrony jej praw.